Algemene voorwaarden

Bedankt voor je vertrouwen in de diensten van Cloud Career Services B.V.! Deze Algemene voorwaarden bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op het afnemen en gebruik van diensten, producten en/of onze Applicatie(s) van een van onze merken CareerUp, Profileermij of anders vermeld in de offerte. 

 

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
  • Cloud Career Services: De besloten vennootschap Cloud Career Services BV, gevestigd te Groningen.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, die met Cloud Career Services een overeenkomst heeft gesloten of aan een offerte hiertoe heeft verkregen.
  • Partijen: Cloud Career Services en Opdrachtgever tezamen.
  • Applicatie: online software diensten (SaaS) of mobile-apps, waaronder het Online Career Platform ontwikkelt voor CareerUp en Profileermij, geleverd, beschikbaar gesteld, door Cloud Career Services en aanverwante diensten.
  • Upgrade: het vernieuwen of bijwerken van de Applicatie.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 4. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 5. De overeenkomst wordt uitsluitend aanvaard door Cloud Career Services en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

Artikel 2. Offerte en aanvaarding

 1. De offerte is vrijblijvend en geldig tot en met 30 dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Cloud Career Services het recht de prijzen hierop aan te passen.
 3. Cloud Career Services kan niet aan de gestelde prijzen, diensten of voorwaarden in haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cloud Career Services de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende overeenkomst, retour heeft ontvangen.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Cloud Career Services voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Cloud Career Services zien op een inspanningsverplichting, tenzij in de overeenkomst Cloud Career Services uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Cloud Career Services de uitvoering van die onderdelen (die tot een volgende fase behoren) opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Cloud Career Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cloud Career Services worden verstrekt. De uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Cloud Career Services ter beschikking heeft gesteld.
 4. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cloud Career Services het recht (delen van) de werkzaamheden uit de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 4. Onderhoud en beschikbaarheid van de Applicatie

Cloud Career Services zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Cloud Career Services opgeslagen data te realiseren maar biedt hierover geen garanties behalve als zodanig aangeduid in de Service Level Agreement.

 

Artikel 5. Notice & Takedown

 1. Indien een derde Cloud Career Services erop wijst dat op de Applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van een systeem welke door Opdrachtgever of een klant van Opdrachtgever wordt beheerd informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Cloud Career Services gerechtigd, Opdrachtgever de toegang tot de Applicatie te ontzeggen. Indien de applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van het systeem op apparatuur van Cloud Career Services staat zal Cloud Career Services de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van haar systeem te verwijderen.
 2. Tevens is Cloud Career Services in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een derde of aan de bevoegde.
 3. Cloud Career Services zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Opdrachtgever of haar klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Applicatie of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en zal Cloud Career Services schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van of namens Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Cloud Career Services is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de overeenkomst op elk moment te verhogen. Cloud Career Services zal Opdrachtgever hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen.
 3. Cloud Career Services is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen:
  • indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  • indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door Cloud Career Services(s);
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Cloud Career Services rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien de prijsverhoging het gevolg is van veranderde marktomstandigheden of inflatiecorrectie.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, docht uiterlijk voor de eerste dag van de maand waar de betaling betrekking op heeft. Alle verschuldigd bedragen worden maandelijks of jaarlijks gefactureerd en dienen bij wijze van voorschot betaald te worden tenzij anders overeengekomen in de offerte.
 2. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Cloud Career Services verschuldigde.
 3. Na de vervaldatum is Opdrachtgever in gebreke en heeft Cloud Career Services het recht de op dat moment geldende wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 4. Indien de betaling langer dan 30 dagen achterwege blijft, staat Cloud Career Services in haar recht de toegang tot de applicatie van Opdrachtgever op te schorten tot het moment van volledige betaling.
 5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens Cloud Career Services, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 45,-. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van zijn verplichtingen jegens Cloud Career Services.
 6. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 7. Door Opdrachtgever betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geeft Opdrachtgever aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Cloud Career Services.
 9. Cloud Career Services is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang, inhoud of de uitvoeringstermijn van de overeenkomst wijzigt, zal Cloud Career Services zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Cloud Career Services een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
 3. Indien Cloud Career Services in opdracht van Opdrachtgever een upgrade ten aanzien van de Applicatie uitvoert, zal de upgrade van de Applicatie worden aangegaan voor de resterende looptijd van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Indien:
  • Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot de overeenkomst;
  • Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens Cloud Career Services zal (kunnen) voldoen;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;
 2. Heeft Cloud Career Services het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Cloud Career Services bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 3. Voorts is Cloud Career Services bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens Cloud Career Services worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering indien Opdrachtgever aan Cloud Career Services voldoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 1. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is Cloud Career Services gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Cloud Career Services gederfde inkomen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Cloud Career Services, voor zover deze door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico welke in het onderhavige geval van toepassing is.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Cloud Career Services beperkt maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,-. Bij overeenkomsten met een duur welke langer dan zes maanden is, is de aansprakelijkheid van Cloud Career Services beperkt tot maximaal het factuurbedrag over drie maanden.
 3. Cloud Career Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Cloud Career Services is uitgegaan van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Cloud Career Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Buiten de in artikel 10 lid 1 en 2 gevallen rust op Cloud Career Services geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 10 lid 1 genoemde maximumbedrag komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cloud Career Services.
 6. De aansprakelijkheid van Cloud Career Services wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Cloud Career Services onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cloud Career Services ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cloud Career Services in staat is adequaat te reageren.
 7. Cloud Career Services is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Cloud Career Services meldt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Cloud Career Services voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Applicatie die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Cloud Career Services geleverde zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 11. Vrijwaring

 1. Cloud Career Services verplicht zich tot vrijwaring naar Opdrachtgever tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot aan Opdrachtgever geleverde diensten, tenzij de inbreuk is ontstaan door toedoen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Cloud Career Services ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Opdrachtgever of ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien Cloud Career Services zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van externe oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Cloud Career Services kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Cloud Career Services alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cloud Career Services geen invloed kan uitoefenen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, wetswijzigingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Cloud Career Services door zijn eigen Cloud Career Services, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Cloud Career Services kan worden gevergd.
 3. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang buiten rechte door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de overeenkomst, alsnog werd nagekomen, of de aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. Opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad. Tevens zal Cloud Career Services reeds vooruitbetaalde bedragen betrekking hebbende op diensten die ten gevolge van overmacht niet zijn verricht, terugbetalen.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de documentatie berusten bij Cloud Career Services of diens licentiegevers. De Applicatie blijft eigendom van Cloud Career Services.
 2. Cloud Career Services vrijwaart Opdrachtgever in gerechtelijke procedures die tegen hem zijn aangespannen door derden en die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van de Applicatie en/of de documentatie inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, tenzij:
 1. Opdrachtgever nalaat Cloud Career Services onmiddellijk schriftelijk van de vordering in kennis te stellen; of
 2. de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in wijzigingen in de Applicatie die door Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden, zijn aangebracht; of
 3. De bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in het gebruik van de Applicatie en/of documentatie op een wijze die anderszins strijdig is met de voorwaarden of de overeenkomst.
 4. De in lid 2 bedoelde vrijwaring is alleen van toepassing indien Opdrachtgever de behandeling van de zaak, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, aan Cloud Career Services overlaat en desgevraagd de benodigde medewerking aan Cloud Career Services verleent.
 5. Opdrachtgever verklaart dat indien een vordering als bedoeld in lid 2 aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat Cloud Career Services naar eigen keuze:
 6. De Applicatie en/of de documentatie zodanig zal (laten) wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken;
 7. De Applicatie en/of de documentatie zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product;
 8. De Applicatie en/of de documentatie bij Opdrachtgever opvraagt en een nader te bepalen vergoeding betaalt aan Opdrachtgever.

 

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Cloud Career Services en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Cloud Career Services is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht en dient in verband hiermee alle gegevens en alle door de Opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren.
 4. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 5. Cloud Career Services zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Cloud Career Services, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Cloud Career Services daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Cloud Career Services zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 15. Personeel

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Cloud Career Services voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Cloud Career Services in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloud Career Services. Onder werknemers van Cloud Career Services worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Cloud Career Services of van één van de aan Cloud Career Services gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Cloud Career Services of van één van de aan Cloud Career Services gelieerde ondernemingen waren.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De door Cloud Career Services ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane metingen (monitoring) betreffende de Applicatie en aanverwante diensten gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Cloud Career Services te gebruiken, tenzij Cloud Career Services expliciet schriftelijk haar goedkeuring heeft gegeven.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.
 5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de partijen dat stelt.
 6. Cloud Career Services behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. Indien Cloud Career Services de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Cloud Career Services de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging op de website van Cloud Career Services, per brief of per email, zulks ter keuze van Cloud Career Services.
 8. Deze voorwaarden treden op 1 april 2019 in werking.

 


SECTIE TRAINING

Deze sectie is slechts van toepassing indien Cloud Career Services op verzoek van Opdrachtgever een training of workshop geeft.

 

Artikel 17. Overeenkomst training of workshop bij Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient zorgt te dragen voor:
  • Voldoende deelnemers aan de training;
  • Marketing en promotie voor de training;
  • Locatie en ruimte voor de training;
  • Apparatuur waarvan Cloud Career Services te kennen geeft dat deze nodig is om de Lezing te kunnen geven.
 1. Indien Opdrachtgever niet voor aanvang van de training of workshop voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting, dan zal Cloud Career Services deze training of workshop niet uitvoeren.

 

Artikel 18. Annulering van de training of workshop door de Opdrachtgever

 1. Annulering van de training of workshop door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 2. Wanneer de training of workshop buiten de invloedsfeer van Cloud Career Services niet zijn afgenomen op de overeengekomen datum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Tijdstip van annulering Kosten voor Opdrachtgever
36 uur of minder voor aanvang 100% van de gefactureerde kosten
36 – 60 uur voor aanvang 50% van de gefactureerde kosten
langer dan 60 uur voor aanvang 25% van de gefactureerde kosten

 

Artikel 19. Vervanging

Cloud Career Services is te allen tijde gerechtigd de persoon die de training of workshop geeft, te vervangen door een andere geschikt persoon.