Gebruiksvoorwaarden

Welkom op het Online Career Platform van Cloud Career Services B.V.! Deze Servicevoorwaarden bevatten de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van ons Online Career Platform.

Lees deze Voorwaarden goed door. Door je te registreren voorgebruik te maken van de Diensten van CareerUp of Profileermij, erken je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen. Indien je vanuit CareerUp Gebruiker wordt, bepaal je zelf welke onderdelen van je account voor hoe lang met wie deelt. Dit doe je door te solliciteren op een vacature of door het profiel zelf te delen. Gebruiker worden via Profileermij is voornamelijk op uitnodiging en stem je in dat jouw profiel zichtbaar is voor diegenen die je uitnodigen om een account aan te maken. Indien je hier niet mee instemt, mag je het Online Career Platform op geen enkele manier gebruiken.

 

Artikel 1. Definities

Account
Het profiel en wijze waardoor een Gebruiker toegang heeft tot het Online Career Platform middels Inloggegevens.

Solliciteren
De mogelijkheid om als Gebruiker zelf kenbaar te maken geïnteresseerd te zijn in een vacature van een werkgever en daarmee in contact wensen te komen.

Delen
De mogelijkheid om het account te delen met personen binnen of buiten het Online Career Platform.

Content
Alle gegevens en informatie die beschikbaar is via de Cloud Career Services B.V. Diensten of enige wijze opgenomen is in de Website, Online Career Platform, blogs, artikelen, documenten, presentaties, grafische afbeeldingen of ander informatiemateriaal, interfaces, ontwerpen, systemen, methoden, informatie, sourcecode, software, diensten, organisatie, code, gegevens en alle andere elementen van de Diensten.

Werkgever
De natuurlijke of rechtspersoon, aan wie Gebruiker op enigerwijze verbonden is of kan zijn, die een overeenkomst met Cloud Career Services B.V. is aangegaan voor het gebruik, door zowel Werkgever als Gebruiker, van het Online Career Platform voor werving, loopbaanontwikkeling en/of employer branding.

Vacature
Als werkgever zelf vacature(s) online kunnen zetten en daarmee sollicitaties te kunnen ontvangen en beheren.

Inloggegevens
Een combinatie van het e-mailadres en wachtwoord van een Gebruiker waarmee het Gebruiker toegang heeft tot zijn/haar Account. Als een Gebruiker zijn/haar account heeft geregistreerd door middel van een Account bij bepaalde sociale netwerkservices van derden, zoals LinkedIn, zal dit account dienen als aanmeldingsgegevens.

Cloud Career Services B.V.
Cloud Career Services B.V. NL B.V., statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder registratienummer 72012013.

Gebruiker
De natuurlijke persoon die deze Voorwaarden heeft geaccepteerd.

Gebruikersgegevens
Bestanden en andere digitale gegevens en informatie die door een Gebruiker naar het Online Career Platform wordt geüpload.

Online Career Platform
De web-based applicatie van Cloud Career Services B.V. die toegankelijk is via de Website en op uitnodiging.

Diensten
De Website, het Online Career Platform, de Inhoud en alle inhoud, online marketing services en/of gebruiksmogelijkheden die beschikbaar zijn binnen of buiten het Online Career Platform.

Voorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden.

Website
De website die toegankelijk is via de url https://www.careerup.nl of https://www.profileermij.nl

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Cloud Career Services B.V. heeft als doel om met haar carrièreplatform studenten en professionals online te ondersteunen in hun carrière. 
 2. Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden voor de Diensten met de naam CareerUp of Profileermij die wordt aangeboden door Cloud Career Services B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, registratienummer 72012013 – via de URL https://www.careerup.nl of https://www.profileermij.nl. 
 3. Cloud Career Services B.V. is geheel onafhankelijk en objectief in de relatie tussen Gebruiker en Werkgever.
 4. Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Deze voorwaarden worden tevens bedongen ten aanzien van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 6. Indien je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden, kan je een verzoek indienen bij Cloud Career Services B.V. voor gezamenlijk overeen te komen bepalingen. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen naar info@cloudcareerservices.nl.
 7. Zodra de Gebruiksvoorwaarden door jou zijn geaccepteerd vormen deze voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Cloud Career Services B.V..
 8. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat Cloud Career Services B.V. op geen enkele wijze partij is bij enige overeenkomst tussen de Werkgever en de Gebruiker. Cloud Career Services B.V. geeft slechts algemene informatie over de Werkgever.
 9. Cloud Career Services B.V. heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra dit aan de Gebruiker is medegedeeld en de voorwaarden op de website staan.

 

Artikel 3. Account

 1. De Gebruiker dient een account aan te maken om gebruik te kunnen maken van het Online Career Platform.
 2. Gebruiker kan een account aanmaken indien:
  • Hij / Zij hiertoe uitdrukkelijke toestemming van Cloud Career Services B.V. heeft en hiertoe is gemachtigd door Cloud Career Services B.V. via CareerUp.nl of;
  • Hij / Zij in dienst is bij de Werkgever en Werkgever de Gebruiker hiertoe heeft gemachtigd via profileermij.nl of een geleverde online whitelabel omgeving;
 1. Correspondentie tussen Cloud Career Services B.V. en Gebruiker vindt plaats middels het door Gebruiker opgegeven e-mailadres.
 2. De Gebruiker mag slechts één account aanmaken onder zijn of haar naam en is niet overdraagbaar aan een ander.
 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar wachtwoord, dat toegang geeft tot een Account. 
 4. Het is een Gebruiker niet toegestaan toegang te verlenen tot zijn/haar Account aan derden.
 5. Het is Gebruikers niet toegestaan om een account aan te maken onder de naam van iemand anders.
 6. Gebruiker kan inloggen op het Online Career Platform middels zijn LinkedIn account.
 7. Cloud Career Services B.V. behoudt te allen tijde het recht om het Account van een Gebruiker te beëindigen zonder opgaaf van reden, op elk moment en met of zonder kennisgeving.
 8. De Gebruiker kan zijn/haar Account verwijderen door door een mail te sturen naar account@cloudcareerservices.nl. Cloud Career Services B.V. zal het Account verwijderen binnen 10 werkdagen na het ontvangen van het verzoek.

 

Artikel 4. Dienstverlening en aansprakelijkheid

 1. Cloud Career Services B.V. biedt een Online Career Platform dat Gebruiker in staat stelt om middels diverse tests en zelfanalyse meer inzicht te krijgen in zijn eigen persoonlijkheid, motivatie, kwaliteiten, (competenties), waarden en doelen. De Gebruiker kan tevens zijn ideale werkomgeving omschrijven.
 2. Gebruiker dient zelf zijn CV en/of LinkedIn koppeling in te voeren. Daarnaast kan Gebruiker eventueel verschillende tests maken, al dan niet in een externe software omgeving, om zijn profiel te optimaliseren.
 3. Cloud Career Services B.V. streeft ernaar de meest actuele informatie beschikbaar te hebben in het Online Career Platform. Het kan echter voorkomen dat het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele informatie daadwerkelijk beschikbaar is. Cloud Career Services B.V. is niet aansprakelijk voor de eventueel nadelige gevolgen hiervan.
 4. Gebruiker kan zelf beheren welke gegevens hij/zij deelt, met wie en voor hoelang door gebruik te maken van Solliciteren’ en/of Delen.
 5. In het geval van Diensten waarbij Werkgever het Online Career Platform gebruikt uitsluitend ten behoeve van loopbaanontwikkeling, geldt voor Diensten bij Profileermij en niet bij CareerUp, geldt dat de ingevulde informatie zichtbaar is voor Werkgever.
 6. Op basis van de gegevens, zoals omgeschreven in lid 1, 2, 3 en 4, geldt voor het gebruik bij CareerUp dat de Werkgever kan kijken hoe goed een Gebruiker bij een Vacature past. 
 7. Er kunnen nooit rechten ontleend worden aan de gegevens voor de Werkgever om een Gebruiker aan te nemen of te ontslaan.
 8. Cloud Career Services B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, Online Career Platform buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud.
 9. Cloud Career Services B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in het Online Career Platform aan te brengen.
 10. Cloud Career Services B.V. is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten van het Online Career Platform te wijzigen of op te schorten.
 11. Alle aan de Gebruiker meegedeelde termijnen zijn geen fatale termijnen.
 12. Cloud Career Services B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
 13. Bij vragen en/of klachten dient de Gebruiker zich rechtstreeks te wenden tot de Werkgever of tot Cloud Career Services B.V..
 14. Cloud Career Services B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
 15. Cloud Career Services B.V. kan niet garanderen dat de Werkgever alle in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen neemt, welke noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de Gebruiker optimaal van het Online Career Platform gebruik kan maken. Cloud Career Services B.V. heeft hier geen directe invloed op.
 16. De Gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens, zoals omgeschreven in lid 1, 2, 3 en 4 zelf uit het Online Career Platform exporteren.

 

Artikel 5. Klachtenregeling

 1. Klachten over de dienstverlening van Cloud Career Services B.V. dienen door de Gebruiker, binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht, bij de Werkgever, CareerUp of Profileermij gemeld te worden. Indien noodzakelijk zal de Werkgever deze klacht doorgeven aan Cloud Career Services B.V..
 2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cloud Career Services B.V. in staat is adequaat te reageren.

 

Artikel 6. Gebruikersgegevens

 1. Gebruiker zal zijn email zorgvuldig in de gaten houden zodat hij tijdig kennis kan nemen van of door Cloud Career Services B.V. aan Gebruiker verzonden informatie.
 2. Cloud Career Services B.V. is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Gebruiker onthoudt zich van het vermelden van beledigende, bedreigende, schadelijke en lasterlijke informatie.
 4. Bepaalde gebruiksmogelijkheden, functies, onderdelen of elementen van de Services kunnen alleen worden gebruikt of geopend voor houders van een Account. De persoon die een Account wenst aan te maken, moet:
   1. Het aanmeldingsformulier op het Online Career Platform invullen; en
   2. Deze Gebruiksvoorwaarden accepteren
 1. Vanaf het moment dat de persoon dit proces heeft voltooid, wordt hij/zij beschouwd als een Gebruiker. 
 2. Indien Cloud Career Services B.V. reden heeft om aan te nemen dat de informatie die door een Gebruiker is verstrekt onvolledig, onwaar, misleidend of onjuist is, heeft Cloud Career Services B.V. het recht om de informatie te verwijderen en, indien zij dit wenst, het Account van de betreffende Gebruiker te verwijderen.

 

Artikel 7. Privacy en gebruik van Gebruikerdata

 1. Cloud Career Services B.V. heeft het recht de data van de Gebruiker te gebruiken om haar diensten naar de Gebruiker te verbeteren. Persoonlijke gegevens van Gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld conform de Privacy statement en wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Cloud Career Services B.V. houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt en handelt in overeenstemming met de vereiste wettelijke normen.
 3. De Werkgever heeft inzicht in de ingevoerde persoonsgegevens van de Gebruiker, voor zover deze gegevens voortkomen uit de verschillende tests en ingevulde vragen.
 4. Indien Werkgever en Gebruiker dit wensen, en Gebruiker hier schriftelijke toestemming voor geeft, kan Cloud Career Services B.V. derden toegang geven tot het account van de Gebruiker.
 5. Cloud Career Services B.V. zal geen kennis nemen van data die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via het Online Career Platform, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van een overeenkomst, het doel van het Online Career Platform of Cloud Career Services B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Cloud Career Services B.V. zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Cloud Career Services B.V. garandeert niet dat Opdrachtgevers volledig en/of correct uitvoering geeft aan Overeenkomst met Cloud Career Services B.V.. Daarom kan het voorkomen dat de Gebruiker geen gebruik kan maken van de volledige functionaliteit van het Online Career Platform.
 2. Cloud Career Services B.V. is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de informatie in het Online Career Platform.
 3. Cloud Career Services B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie in het Online Career Platform geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Gebruiker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zoals aangeleverd zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 4. Cloud Career Services B.V. is jegens Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige tekortkoming van Werkgever in nakoming van enige overeenkomst en/of voor enig ander doen of nalaten door Werkgever jegens Gebruiker.
 5. Cloud Career Services B.V. kan niet garanderen dat Gebruiker te allen tijde gebruik kan maken van het Online Career Platform en de dienstverlening van Cloud Career Services B.V.. Cloud Career Services B.V. staat er niet voor in dat het Online Career Platform altijd beschikbaar is en ongestoord werkt.
 6. Cloud Career Services B.V. is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet naar behoren functioneren van het Online Career Platform.
 7. Cloud Career Services B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of nadelige gevolgen, voorvloeiende uit het gebruik maken van tests in een externe software omgeving als bedoeld in artikel 4.2.
 8. Voorgaande leidt slechts uitzondering indien sprake is van opzet of grove schuld van Cloud Career Services B.V..

 

Artikel 9. Ingevoerde informatie

 1. Het is Gebruiker niet toegestaan racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende uitingen te doen of grof taalgebruik te hanteren.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan informatie in te voeren welke:
   1. In strijd zijn met wet- en regelgeving;
   2. In strijd zijn met de goede zeden en/of maatschappelijke normen;
   3. Privé en/of persoonsgegevens van derden (kunnen) bevatten;
   4. De werking kunnen verstoren of schade toebrengen, aan de Website, het Online Career Platform, Gebruikers, Werkgevers, computers of systemen van Cloud Career Services B.V. of derden;
   5. Gebruikt worden voor commerciële doeleinden;
   6. De indruk wekken dat de Gebruiker een moderator is;
   7. Erotisch, pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal bevatten;
   8. Illegale site(s) waar illegale zaken worden aangeboden bevatten;
 3. Het is gebruiker niet toegestaan om gegevens van de Website of het Online Career Platform te kopieren, scrapen, crawlen of spideren.“Scrapen”, “crawlen” of “spideren.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan gebruik te maken van anonieme proxyservers, of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.
 5. Cloud Career Services B.V. heeft het recht informatie eerst te controleren, alvorens dit in het Online Career Platform zichtbaar wordt.
 6. Indien Cloud Career Services B.V. informatie niet plaatst, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld. Dit bericht dient met redenen omkleed te zijn.
 7. Gebruiker is te allen tijde verplicht de aanwijzingen van de moderator op te volgen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid Gebruiker

 1. Gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde informatie. Gebruiker vrijwaart Cloud Career Services B.V. voor alle schade en kosten die Cloud Career Services B.V. lijdt of maakt ter zake van aanspraken van andere Gebruikers, Opdrachtgevers of derden, veroorzaakt door het in strijd met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelen van de Gebruiker.
 2. Cloud Career Services B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud, de beoordeling of eventuele schade veroorzaakt door het plaatsen van informatie van de Gebruiker.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met artikel 9.1, 9.2 en / of 11.2, dan is Cloud Career Services B.V. gerechtigd de betreffende informatie aan te passen, te verwijderen of de Gebruiker tijdelijk of permanent uit te sluiten van toegang tot het inlog-gedeelte van het Online Career Platform.

 

Artikel 11. Verwijderen van account

 1. Wanneer Cloud Career Services B.V. een klacht ontvangt dat er wordt gehandeld in strijd met de voorwaarden, en deze klacht naar oordeel van Cloud Career Services B.V. is gerechtvaardigd, is Cloud Career Services B.V. gerechtigd het materiaal te verwijderen, ontoegankelijk te maken, het account te blokkeren of het account te verwijderen. Tevens is Cloud Career Services B.V. in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Gebruiker te verstrekken aan de bevoegde instanties. Cloud Career Services B.V. zal Gebruiker informeren over het verloop van deze procedure.
 2. Wanneer Gebruiker informatie plaatst die mogelijk gebruikt kan worden om wederrechtelijk te handelen, dan is Cloud Career Services B.V. gerechtigd hiervan aangifte te doen. Cloud Career Services B.V. is hierbij gerechtigd alle relevante informatie over Gebruiker te overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen te verrichten die deze instanties Cloud Career Services B.V. verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 3. Gebruiker vrijwaart Cloud Career Services B.V. voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Cloud Career Services B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door de bovenstaande klachtprocedure, ook niet wanneer de klacht ongegrond blijkt te zijn.

 

Artikel 12. Diversen

 1. Cloud Career Services B.V. is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het Online Career Platform te blokkeren, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van de handelingen van de Gebruiker; voorgaande uitsluitend ter beoordeling van Cloud Career Services B.V..
 2. Wanneer door Cloud Career Services B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden is toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Gebruiker kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Cloud Career Services B.V. de voorwaarden op enig moment soepel toepast of heeft toegepast.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Diensten, Content, Cloud Career Services B.V. handelsnamen of merken en alle onderdelen of elementen daarvan zijn exclusief eigendom van Cloud Career Services B.V. handelend namens haar holding Career Concepts B.V.. Elke wijze van distributie, publicatie of exploitatie van de Content is ten strengste verboden, tenzij je hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloud Career Services B.V. hebt ontvangen. Cloud Career Services B.V. behoudt alle rechten op de Diensten, Cloud Career Services B.V. Materialen en Cloud Career Services B.V. handelsnamen en handelsmerken die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn benoemd. 
 2. Het is verboden om Content, bestanden, software of materialen te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken.
 3. Het is verboden om de broncode van de Website en het Online Career Platform te wijzigen, te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, in sublicentie te geven, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Cloud Career Services B.V. en de Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen Cloud Career Services B.V. en de Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
 3. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het tweede lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 4. Deze voorwaarden treden in werking op 1 april 2019.

 

Artikel 15. Vragen

We nemen jouw rechten en privacy serieus en kunnen het waarderen dat je de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgenomen. Mocht je vragen of feedback hebben, laat het ons gerust weten via info@cloudcareerservices.nl.